بوداییان باستان، مانند هندوها دارای نیایش‌گاه‌ها، کاهنان و نوشتارهای سپندینه(مقدس) بودند و جانداران گوناگون جهان دیگر را باور داشتند. ولی بوداییان این جانداران را نه گردانندگان نظم گیتی بلکه بخشی از آن را در رده‌ی انسان‌ها و به همان سان پیرو قانون‌های آن می‌دانستند.
نیازمندیها