نیازمندیها
هر لحظه و در هر نقطه از گیتی، چشم ادیان نیوز باشید و خبر ،سوژه و یا مطلب مورد نظرتان را برای ما ارسال کنید. Info@adyannews.com
کد خبر: 60520
تاریخ انتشار: 17 شهريور 1393 - 17:02
آشنايي با روشهاي تبليغي بهائيت وكتابهاي موسسه روحي وبرخي مستندات ازتبليغ اين فرقه درشهرستان رفسنجان
ادیان نیوز: بهائيت به عنوان مهره هاي استعمار درجامعه شيعه ومسلمان ايران براي تضعيف باورهاي اعتقادي ،بالاخص مهدويت از زمان شكل گيري درراستاي اهداف شوم خودروشهاي گوناگوني را تجربه نموده است.

timthumb.php

از قتل وآدمكشي هاي سازمان يافته اين فرقه وكميته هاي ترور درعصرمشروطه براي انحراف در مشروطيت ،نفوذ بي حد وحصر درنظام آموزشي وفرهنگي درعصرتاريك پهلوي ( وزيرآموزش وپرورش دوران پهلوي درايران اسلامي يك بهائي بود) دراختيار گرفتن منابع اقتصادي قوي دردستان اين فرقه ، و نفوذ درساختار امنيتي وكشوري ولشكري زمان پهلوي و... همه اين موارد از اين تشكيلات ، فرقه اي سازمان يافته بوجود آورد كه بوسيله منابع سرشار اقتصادي، نفوذ فرهنگي،رسانه اي،آموزشي،ونفوذ درساختار اداري و لشكري بعلاوه حمايتهاي آشكاراستعمار انگليس وآمريكا ورژيم صهيونيستي به صورت روزافزون با طرحها وبرنامه هاي گوناگون درصدد ضربه زدن به باور سبزمهدويت واسلام ازهيچ تلاشي فروگذاري نكردند.

باپيروزي انقلاب اسلامي كه بااراده خداوندمتعال وبه بركت مجاهدتهاي امام راحل(ره) وجانفشاني مردم مسلمان ايران فصل نويني درتاريخ اسلام وتشيع شكل گرفت؛

بهائيت به استانه ذلت وخواري رسيده بود وموج فرارهاي رؤساي اين تشكيلات ازايران ونيز موجي از برگشت به اسلام درميان فريب خوردگان اين فرقه كه باپيروزي انقلاب اسلامي دروغهاي آشكار وپيش بينيهاي غلط سران بهائيت را دريافته بودند،بهائيت درضعيفترين شكل ممكن به حيات شيطاني خودادامه داد.اما جنگ تحميلي وتمركز نيروهاي انقلابي دردوجبهه نفاق داخلي وفتنه هاي تجزيه طلبان وازهمه مهمترجبهه هاي جنگ بهترين فرصت براي اين تشكيلات خاموش شده بوجود اورد كه با تجديد قوا به ماموريت سابق خود يعني تخريب باورهاي اسلامي بپردازدبعلاوه كه بعد ازپيروزي انقلاب اسلامي بهائيت دو ماموريت جديدرا نيزبه عهده گرفتند.

 با توجه به موج فرارهاي اوليه به كشورهاي غربي وشكل گيري دوجامعه بهائيت ايراني دردرون وبرون مرز بهائيان بعنوان بهترين سرپلهاي ارتباطي باخارج وبعلت بغض وكينه ونفرت ازانقلاب اسلامي درنقش جاسوسان ومنابع اطلاعاتي بيش از گذشته سياه خوددرخدمت دولتهاي غربي به انجام وظيفه پرداختند،دومين وظيفه كه بهائيان تا به امروز به بهترين شكل ممكن درانجام ان ازهيچ تلاشي فروگذاري نكرده اند متهم نمودن نظام مقدس جمهوري اسلامي به نقض حقوق بشروپرونده سازيهاي متعدد درنهادهاي بين المللي بوده است (درحاليكه مركز رهبري اين تشكيلات( بيت العدل) دراسرائيل كه همه روزه شاهد قتل وعام ومحاصره اقتصادي وصدها ظلم وجفا به مردم مظلوم فلسطين است حتي يكبار حاضر به محكوميت اين جنايتها وياتلاشي درمجامع حقوق بشري وبين المللي براي توقف اين مظالم ننموده است كه اين خودبطلاني برادعاهاي سران اين فرقه مبني بروحدت عالم انساني ،صلح جهاني و... وسندي برنوكري اين تشكيلات درراستاي نظام سلطه مي باشد.)

باپايان جنگ تحميلي ودر.دوران اصلاحات فرصت رشد وشكوفايي اقتصادي وآموزشي بي نظيري براي سران بهائيت ايجادنمود كه آنها به بهترين شكل به تجديدساختارپرداختند وبا فراهم شدن زمينه هاي لازم براي تبليغات،بهائيت ايران با هدايت بيت العدل مرحله جديدي از تبليغات خود را كه تا به امروز ادامه دارد را به مرحله اجرا گذاشت.ازاين به بعدبهائيت درراستاي يك طرح جامع وهدفمند بنام "طرح روحي" به شكل سازمان يافته به تبليغات خودافزودند كه دراين مقاله سعي برشناخت بيشتر وبهتر كتابهاي موسسه روحي وطبقه بندي تبليغات بهائيت است كه اميدواريم جهت اشنايي مفيد واقع گردد.

مجموعه كتب روحي:
كتاب اول : تاملاتي برحيات روح انساني كتاب دوم : قيام به خدمت كتاب سوم : آموزش كلاسهاي اطفال ، كلاس اول كتاب چهارم : دومظهر ظهورالهي كتاب پنجم : آموزش كلاسهاي اطفال ، كلاس دوم وسوم كتاب ششم : نشرنفحات الله كتاب هفتم : بايكديگردرسبيل خدمت مشي نمائيم كتاب هشتم : عهد وميثاق كتاب نهم : سعادت خانواده از بهائيان خواسته مي شودبراي يك دوره زماني مشخص(مثلا يك فصل از سال) اقدام به تهيه ليستي ازافرادي بنمايند كه مي توانند به فعاليتهاي ذيل دعوت نمايند. 1 ارتباط : شامل نام افراديست كه بهائيان با آنها ارتباط صميمي دارند و مي توانند آنها را به يكي از فعاليتهاي ذيل دعوت كنند. 2 جلسه دعا : تعداافرادي كه بايد به جلسات دعا دعوت شوند. 3 گروه اطفال 4 گروه نوجوان 5 گروه مطالعه 6 تبليغ مستقيم : آنا برطبق اين دستورالعمل مي توان دريافت كه اولين قدم براي جذب وتبليغ بهائيت ايجادارتباط صميمي با مسلمانان است كه البته براي موفقيت درآن توصيه هايي نيز ارائه گرديده كه به ارائه آن مي پردازيم.

مرحله بعد طبقه بندي افراد براساس سن مي باشد كه دريكي از گروههاي اطفال،نوجوان وگروه مطالعه( كه براي سنين بالاي نوجوانيست) انجام مي گيرد. كلاس هاي گروه هاي اطفال ونوجوان بيشتر توسط مربيان خانم برگزارمي شود.وبراي افراد از جوانان تا بزرگسالان ازگروه مطالعه استفاده مي شود. شيوه كار بدين شكل است كه هر گروه داراي يك راهنما يا (تويتر) مي باشد كه وظيفه وي برگزاري جلسات گروه وايجاد نظم و هدايت ونتيجه گيري از جلسات است. بهائيان با دعوت از مسلماناني كه با آنها ارتباط صميمي دارند به اين گروه ها به مطالعه يكي از كتابهاي طرح روحي مي پردازند. البته اين كتابها وگروه هاي آن، هم براي خود بهائيان جهت بالا بردن سطح معلومات و به اصطلاح خودشان تزييد معلومات و هم جهت تبليغ مورد استفاده قرار مي گيرد كه معمولا كتاب اول و كتاب چهارم بيشترين استفاده را درجلسات گروه مطالعه دارد و كتابهاي دوم،ششم وهفتم جهت آشنايي با روشهاي تيليغ وايجاد انگيزه جهت آن بكارمي رود. ازآنجائيكه بهائيت سرتاسر ظلمت ونيرنگ و فريب است ،نتوانسته در كتابهاي چاپ اين موسسه هم اين مسئله را مخفي نگه بدارد.

 دركتاب دوم"قيام به خدمت"كه جهت ايجاد شوق به تبليغ بهائيت است مي توان به نمونه هايي از آن اشاره نمود: دراين كتاب خانواده اي به نام سعادتي را مثال مي زند كه زن وشوهر پيري هستند كه افراد ساده اي هستند اما داراي قلوب پاكي هستندكه تعدادي جوان بهائي قصد دارند تا ضمن ارتباط با ابن خانواده به تبليغ بهائيت بپردازند.درابتدا ازافراد گروه مطالعه خواسته مي شود تا دريك مكان به اجراي نمايشي كه درآن اعضاي گروه مطالعه به تمرين چگونگي وارد شدن به خانه وسلام واحوالپرسي ومسائل لازم جهت ايجادارتباط موفق بپردازند. دركتاب فوق آمده است :"درگروههاي كوچك و به كمك راهنماي گروه راجع به اولين ملاقات خودباخانواده سعادتي فكركنيد.هرعضوگروه ميبايست نمايشنامه اي كوتاه بازي كندونشان دهدچطورواردمنزل مي شودوباآنهااحوال پرسي ميكندوچطورموضوع عهدوميثاق الهي راباآنها درميان مي گذارد.اعضاي گروه بايدنمايش هريك رابادرنظرگرفتن شرايط ادب،مهرباني،وتواضع ارزيابي كندوبعدازاينكه هرعضونقش خودرابازي كرد،گروه بايدباهم متوفق شوندومناسبترين روش ملاقات راپيداكنند." با كمي دقت مي توان دريافت كه جامعه بهائيت با نيرنگ و فريب به دنبال ايجادارتباط صميمانه با مردم جهت تبليغ مي باشند ارتباطي كه دركتاب فوق به آن توصيه شده بيشتر شامل افراد ساده مي باشد آن هم با تمرين نمايشنامه جهت پيدا كردن بهترين روش. ازآنجائيكه خداوند متعال درآيات متععدي ازقران كريم مسلمانان را از دوستي با غيرمسلمانان منع نموده است واين خود يكي از عوامل ومشكلات بهائيت درايجادارتباط بامسلمانهاست آنها سعي دربرقراري ارتباط با افرادي دارند كه ضمن سادگي ونداشتن معلومات مذهبي افرادي باشند كه بتوانند با ابراز علاقه ومحبتهاي نمايشنامه اي ودروغين موجبات ارتباط صميمانه باآنها رافراهم اورند. ازهمين رو مركزيت بهائيت در حيفا توصيه كرده است كه در ايران به دليل حاكميت نظام اسلامي و وجود شرايط خاص، طرح روحي از سن 16 سالگي آغاز شود و كودكان بهائي از سن 12 تا 15 سالگي و در صورت امكان به همراه بزرگترهايشان با هدف فريبكاري به كارهاي خيريه و عام المنفعه نظير عيادت از بيماران در بيمارستان ها، نظافت پارك هاي محل و معابر كوهستاني، مراجعه به آسايشگاه سالمندان و كمك به سالخوردگان بپردازند.همچنين بهره برداري از دوستان دوران مدرسه، مهاجران فقير افغاني، كمك مالي به خانواده هاي مستمند و ايجاد كلاس هاي آشپزي و هنري، رفت وآمد به كتابخانه ها و سمينارهايي كه در فرهنگسراها برگزار مي شود،ارتباط باسازمانهاي غيردولتي و... وسيله اي براي ايجاد ارتباط مخفي و سپس تبليغ بهائيت مي داند. درزير به نمونه هايي از تبليغات بهائيان درشهرستان رفسنجان جهت آشنايي مي پردازيم.

كلاسهاي زبان انگليسي :
ازانجائيكه بهائيان ذوق وشوق فراواني براي زندگي درخارج ازايران اسلامي دارند به فراگيري مكالمه زبان خارجه اهميت زيادي مي دهند وضمن شركت در كلاسهاي موسسات اموزشي افرادمسلماني را از همكلاسيها و كساني كه به گونه اي با انها ارتباط دارندرابه شركت دراين كلاسها دعوت مي كنند و با بعهده گرفتن هزينه كامل يا قسمتي از هزينه دوره هاي اموزشي با مديون نمودن آنها به خود به ايجادارتباط صميمانه با آنها وسپس تبليغ مي پردازند.

 كلاس اخلاق : همانطور كه در بالا توضيح داده شد بهائيان با محبتهاي دروغين سعي درايجادارتباط صميمانه دارندكه استفاده ازنيرنگ و دروغ نيز براي انها اشكالي ندارد.ازآنجائيكه تعداد بسياري از بهائيان رفسنجان به كارتعميرات وسرويس دهي لوازم خانگي مشغول هستند،ضمن مراجعه به منازل جهت نصب وگارانتي لوازم خانگي به پخش جزوات وسي دي هاي تبليغي وبرگزاري كلاسها اقدام مي كنند.ازجمله مراجعه دوتن از بهائيان رفسنجان به روستاي شاهرخ اباد براي نصب يخچال وسوءاستفاده از بي سوادي صاحب خانه ضمن پيشنهاد برگزاري كلاسهاي اخلاق براي كودكان روستا توسط خانم (صهبا.م)به تدريس كتاب نسائم تائيد كه درطرح تواندهي روحي نوجوانان بهائي استفاده مي شود،اقدام مي نمايند.

ارتباط گسترده با افاغنه: ازآنجائيكه شهرستان رفسنجان داراي تعداد زيادي مهاجر افغاني كه اكثرا بصورت غير قانوني ساكن اين شهرستان مي باشند است.تشكيلات بهائيت دراين شهرستان سرمايه گذاري زيادي برروي اين مهاجرين نموده است. نكته جالب اينكه دوتن ازبهائيان رفسنجان(احمد.م)و(مجتبي.م) ضمن مراجعه به منازل افاغنه كودكان آنها را به كلاسهاي تبليغي درمنازل(علي.ع) و(احمد،ا) مي بردند و ضمن بعهده گرفتن اياب وذهاب كودكان افغاني به تهيه لباس كيف وكتاب وپذيرايي ازآنها اقدام مي نمودند. ازجمله (ايرج.م)خادم بهائيان رفسنجان ضمن مراجعه به اردوگاه افاغنه كودكان بهائي را جهت كلاسهاي اطفال به منزل خود انتقال مي داده است.

از موارد اخيرمراجعه خانم (مروئه، ز) به بوستان معلم و برگزاري كلاسهاي اطفال براي كودكان افغانيست . وي به آموزش كتاب سوم موسسه روحي (آموزش اطفال ،كلاس اول) اقدام مي نمود براي آشنايي بيشتر به كليات اين كتاب و عكسهايي از تبليغ اين خانم بهائي اشاره مي شود. اين كتاب مشتمل بر15 درس مي باشد كه هر درس شامل 7قسمت مي باشد. ابتداي هركلاس با دعاها ومناجاتهاي بهائي اغاز مي گردد.سپس مناجاتي را به كودكان مي اموزندوبعد ازآن به اموزش سرودهايي پيرامون بهائيت واميزه هاي آن به كودكان مي پردازندوبعد ازآن به حفظ كردن يكي از آثاربهائي مي پردازند وبعد ازآن داستانهايي پيرامون سران فرقه بهائيت ومظلوم جلوه دادن آْنها براي كودكان قرائت مي كنند.بعدازآن به كودكان بازيهايي مي اموزند و باآنها بازي مي كنندو درآخرجلسه هم به رنگ اميزي ونقاشي مي پردازند. بازي درس اول به بازي (بزرگ بزرگ بزرگتر) معروف است كه بشرح زير ودرتصاوير امده است. دونفرازبچه ها كنارهم مي ايستندوپاي چپ يكي را به پاي راست ديگري بايك طناب يا هروسيله ديگرمي بندند.سپس ازآنان مي خواهند ازنقطه اي به نقطه ديگر بروند.

منبع: انجمن ضدبهائيت رفسنجان  
نام:
ایمیل:
Captcha
* نظر:
تازه های سایت