نیازمندیها
هر لحظه و در هر نقطه از گیتی، چشم ادیان نیوز باشید و خبر ،سوژه و یا مطلب مورد نظرتان را برای ما ارسال کنید.
کد خبر: 64379
تاریخ انتشار: 24 مهر 1393 - 07:27
هدف اصلي اين پژوهش، بررسي انديشه هاي تربيتي آيين زرتشت بر اساس متن گات ها است. براي دستيابي به اين هدف، نخست به معرفي زرتشت پرداخته شد. سپس، مباني فلسفي اين آيين در چهارچوب انسان کامل و ويژگي هاي آن بيان شد.
نویسندگان: حسيني دهشيري افضل السادات*, اسلامي ادريس
* دانشکده روان شناسي و علوم تربيتي، دانشگاه تهران
 
چکیده: 
هدف اصلي اين پژوهش، بررسي انديشه هاي تربيتي آيين زرتشت بر اساس متن گات ها است. براي دستيابي به اين هدف، نخست به معرفي زرتشت پرداخته شد. سپس، مباني فلسفي اين آيين در چهارچوب انسان کامل و ويژگي هاي آن بيان شد. 

در نهايت، دلالت هاي تربيتي اين مباني در قالب عناصر تربيتي مانند غايت، هدف هاي کلي، اصول و روش هاي تربيت استخراج شدند. نتايج حاصل از اين پژوهش حاکي از آن است که انسان کامل داراي ويژگي هايي مانند قرب به اهورا، پيروي از اشا يا راستي، منش نيک، برخورداري از دانش لدني و ارشاد است. 

بر اساس اين مباني، غايت تربيت، قرب به اهورا و هدف هاي کلي آن، شناخت قانون جهاني و عمل به آن، اخلاق مداري، اشراق گرايي و رشد حس مسووليت اجتماعي است. اصول تربيتي متناظر با اين مباني و هدف هاي کلي عبارتند از خردورزي، آزادي در انتخاب و پيروي از دئنا، پرورش ابزارهاي شناسايي انسان و تلاش و پيکار اخلاقي. 

بر پايه اين اصول، هدف ها و مباني، روش هاي تربيتي چون تدبر در طبيعت، آموزش فعال آيين زرتشت، پند و اندرز، آموزش فن سخنوري، ستايش و عبادت، بازي، ورزش و آموزش هاي جنگاوري استنتاج شد.
 
كليد واژه: ايران باستان، آيين زرتشت، گات ها، انسان کامل، دلالت هاي تربيتي

نام:
ایمیل:
Captcha
* نظر: