پایان نامه ها /
مسیحیت صهیونیستی،بیشترین توان خود را به کنترل سیاست خارجی آمریکا و هدایت آن، در راستای حصول اهداف سیاسی– دینی ای که برگرفته از نگرش و جهان بینی توراتی می باشد ، معطوف داشته است .
پایان نامه ها/
براساس فرضیه تحقیق آموزه نجات در یهودیت بیشتر جنبه اجتماعی دارد و منظور از نجات ، تشکیل حکومت یهودی و نجات تمام مردم می باشد ولی در دین مسیحیت و اسلام می توان گفت جنبه فردی و شخصی آن بیشتر غالب است
پایان نامه ها /
تشریح بررسی جایگاه معراج پیامبران در ادیان مختلف و همچنین ارائه اسناد و مدارک مختلف دراین زمینه و آشنایی با موضوع معراج در ادیان مختلف
پایان نامه /
اگر چه قصاص، کلمه ای عربی و ریشه اسلامی دارد. اما اجرای مجازات اعدام در مقابل قتل نفس، چه در ادیان توحیدی و چه در ادیان غیر توحیدی ، وجود داشته است که گاه اجرای این مجازات بسیار خشن و با شکنجه همراه بوده است.
پایان نامه ها /
براساس فرضیه تحقیق آموزه نجات در یهودیت بیشتر جنبه اجتماعی دارد و منظور از نجات ، تشکیل حکومت یهودی و نجات تمام مردم می باشد ولی در دین مسیحیت و اسلام می توان گفت جنبه فردی و شخصی آن بیشتر غالب است
پایان‌نامه/
دیوبندی ها که ادامه جریان صوفیه اصلاح طلب بویژه شیخ احمد سرهندی و شاه ولی الله دهلوی بودند؛ به علت تشابه با وهابیان در باب آنچه آداب و رسوم غیر شرعی در نزد صوفیه می دانستند؛ وهابی خوانده شدند.
پایان‌نامه ها/
تاریخ « زن» امتدادی در طول پیکره زمان دارد. اگر چه تاریخ مذکر، فقط از مردان سخن رانده است لیکن به حقیقت دریافته که نادیده انگاشتن زنان به عنوان نیمه ای از پیکره بشریت نه تنها اشتباهی محض بوده، بلکه عدم تربیت و توجه بدیشان، ارمغانی جز فساد و تباهی نداشته است.
پایان‌نامه ها / مسیحیت‌پژوهی؛
هدف از انجام این تحقیق ، بررسی دیدگاه اسلام و مسیحیان امروزی در مورد مسیحیت ، آیین و عقاید مسیحیان ، کتب مقدس و تحریفات موجود در آن و پیروان حضرت مسیح(ع) می باشد.
پایان‌نامه ها/
تحقیق حاضر با هدف معرفی مذاهب و فرق اسلامی مطرح در عصر حاضر به بیان عقاید خاص آن ها می پردازد تا به دنبال آن زمینه مطلوبی برای نقد و مقایسه و در نتیجه یافتن فرقه ناجیه فراهم گردد، چون هر نقد مطلوبی پیشاپیش به شناخت درست موضوع نیازمند است.
پایان‌نامه ها / وهابیت‌پژوهی؛
واژه تأویل در چند آیه از قرآن به کار رفته که در برخی از موارد آن ناظر به قرآن است و در این آیات و نیز آیات دیگر واژه تأویل در ارتباط با نوعی فهم از متن بکار رفته است.
برگزیده
بررسی حجاب در فرهنگ اقوام و ادیان الهی
پایان نامه‌ها/

بررسی حجاب در فرهنگ اقوام و ادیان الهی

در تمدن های هند و چین حجاب و پرده نشینی برای زنان وجود داشته و شوهران حفاظت همسران خود را بر عهده داشته اند و عروس چهره ی خود را از مردان می پوشانده است در ایران باستان حجاب سختی بین زنان رایج بوده، زنان مادها و هخامنشینان بالاپوشی مانند چادر امروزی داشته اند و در دین زرتشت حجاب امری واجب بوده است.
مقایسه ای تطبیقی از دیدگاه علامه و ابن تیمیه در موضوع تأویل
پایان‌نامه ها / وهابیت‌پژوهی؛

مقایسه ای تطبیقی از دیدگاه علامه و ابن تیمیه در موضوع تأویل

واژه تأویل در چند آیه از قرآن به کار رفته که در برخی از موارد آن ناظر به قرآن است و در این آیات و نیز آیات دیگر واژه تأویل در ارتباط با نوعی فهم از متن بکار رفته است.
نیازمندیها