آیا بیمارى هاى روحى، صرفاً جنبه روانى دارند یا از بدن ناشى مى‌شوند؟
بسیارى از معالجاتى که توسط اطبّاء قدیم از قبیل ابن سینا و زکریاى رازى انجام مى‌گرفته بر این اساس بوده است که از طریق روح، بدن را معالجه مى‌کرده اند. پس رابطه بین روح و بدن از هر دو طرف قابل تبیین است و مبناى فلسفى پزشکان معالج در مورد روح، در نحوه درمان آن تأثیرى ندارد.