بخش اول/
انقطاع بین نسلی در شجره نامه ساختگی فرقه سیاسی گنابادی
ملا سلطان گنابادی برای اثبات پیوستگی در شجره این فرقه دچار تناقض گویی شده است. از یک طرف حسین علی شاه را خلیفه و جانشین نور علیشاه معرفی می کند و اسمی از تائید شاه علی رضا دکنی نمی برد.
حمایت های بی دریغ منافقین از دراویش
گروهک تروریستی منافقین، که در ضدیت با ارزش های اسلامی و انقلاب اسلامی با فرقه دراویش نقطه اشتراک دارد، در سایت وابسته به خود، به حمایت از این فرقه منحرف پرداخت.