موسس تکفیر در منطقه کیست؟
"ترنر" گفت که سی آی ای در حال حاضر در حال افزایش حمایت خود از این مجاهدان است و "کارتر" نیز در سوم ژوئن سال 1979 دستور داده که اموال و تسلیحات بیشتری برای آنها ارسال شده و با شعارهای مختلف نظیر جهاد بر ضد اشغالگران ملحد که به دنبال ضربه زدن به اسلام هستند، روحیه معنوی آنها را نیز برای جنگ با شوروی‌ها بالا ببرند.