برچسب: فرزانه فریدونیان
نشر بَرسَم به چاپ رساند:
«چنین نگفت زرتشت»؛ آشنایی با زندگی نیچه
خورشیدی با پژوهش و برگردان ترجمه فرزانه فریدونیان و ویراستاری... فریدونیان در دیباچه ی کتاب به آرمان خود از پژوهش...
کد خبر: ۸۳۱۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۸