۰-۱۲ فروردین ۷۷۷

روابط مسلمانان جهان، باید بر آیه شریفه «انما المؤمنون اخوه» مبتنی باشد

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه https://urd.ac.ir/fa/cont/8758/روابط-مسلمانان-جهان،-باید-بر-آیه-شریفه-«انما-المؤمنون-اخوه»-مبتنی-باشدhttps://urd.ac.ir/fa/cont/8758/روابط-مسلمانان-جهان،-باید-بر-آیه-شریفه-«انما-المؤمنون-اخوه»-مبتنی-باشد

در رسانه ها
۰-۱۹ فروردین ۷۷۷

ناهنجاری اخلاقی در کلیسا

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه https://urd.ac.ir/fa/cont/8742/ناهنجاری-اخلاقی-در-کلیساhttps://urd.ac.ir/fa/cont/8742/ناهنجاری-اخلاقی-در-کلیسا

۰-۲۲ فروردین ۷۷۷

تفاوت‌هاي كوچك دانشگاهي

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه https://urd.ac.ir/fa/cont/8739/تفاوت‌هاي-كوچك-دانشگاهيhttps://urd.ac.ir/fa/cont/8739/تفاوت‌هاي-كوچك-دانشگاهي