تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

ماشیح؛ منجی یهود به روایت تلمود

 نویسنده:  قاسمی قمی جواد*
 
چکیده:

فرجام شناسی به دلیل این که به آینده نادیده بشر ارتباط دارد و خبر دقیقی از آن در دسترس نیست، همواره از بحث انگیزترین آموزه های ادیان بوده است. در یهودیت هم به  رغم ابهام در منشا این آموزه که گروهی آن را تحت تاثیر تلاقی اندیشه های یهودی ایرانی در ایام اسارت بابلی می دانند، مفاهیمی هم چون ماشیح، رستاخیز مردگان، جهان آینده، آخرین داوری، بهشت و جهنم وجود دارد. گفتنی است پیوستگی مفهوم این آموزه ها در نگاهی کلی آنها را در امتداد یک دیگر قرار می دهد.

این نوشتار گزیده ای گزارش گونه و تفسیری از بخش ماشیح (فرجام شناسی) تلمود است. تلمود منبع سنت شفاهی آیین یهود به شمار می رود که تفاسیر مهم یهودی را دربر دارد.
 
کلید واژه: ماشیح، موعود و منجی یهودی، فرزند داوود، تلمود، نشانه های ظهور ماشیح، آخرین داوری، جهنم، بهشت

شاید دوست داشته باشید