بررسی تاریخی گزارش شیخ صدوق درباره نرجس خاتون

نویسنده: اصلانی،مختار؛   

چکیده :

اقوال و نظرات مختلفی دربارۀ نام و نسب مادر حضرت مهدی( ذکر شده است. عالمانی چون کلینی، مسعودی، نعمانی، شیخ صدوق، شیخ مفید، شیخ طوسی، ابن‌خلکان، شهید اول و… دربارۀ نام و نسب مادر آن حضرت نظراتی برشمرده‌اند. کلینی او را کنیزی سیاه از استان‌های شمالی سوران به نام (نوبه)، نعمانی، مسعودی، شیخ مفید و ابن خلکان مادر آن حضرت را کنیزی تربیت یافته در خانۀ حکیمه خاتون، شهید اول نام مادر آن حضرت را صقیل و شیخ صدوق، طوسی، طبری و اکثر محققان پس از شیخ طوسی مادر آن حضرت را نرگس دختر پادشاه روم معرفی کرده‌اند.

با وجود این‌که اکثر محققان کوشیده‌اند حدیث شیخ صدوق را اثبات کنند، به این حدیث نیز اشکالاتی کرده‌اند که این مقاله آنها را بررسی می‌کند

کلیدواژه : نرگس ،روم ،پادشاه ،قصر ،کنیز ،حضرت مهدی ،جنگ ،مسیح ،قیصر ،اسیر

شاید دوست داشته باشید