اصلاح در روابط اجتماعی، ره آورد ظهور منجی

نویسنده :  چراغی کوتیانی اسماعیل
 
چکیده:

انسان موجودی اجتماعی است که در پیوند با اجتماع زندگی می کند. هم از جامعه تاثیر می پذیرد و هم در جامعه پیرامون خود تاثیر می گذارد. روابط اجتماعی، نقطه پیوند انسان با جامعه است. بنابر روایات اسلامی در روزگار پیش از ظهور امام مهدی، روابط اجتماعی ازهم گسیخته خواهد شد و زندگی اجتماعی بشر با چالش رو به رو خواهد بود. گسست در روابط اجتماعی، کم فروغ شدن عواطف انسانی، شیوع کج روی های اجتماعی و ورود انگیزه های غیرانسانی در روابط اجتماعی، نمای پیدای جامعه انسانی در آن روزگار خواهد بود.

اما بر اساس آموزه های دینی، در واپسین سال های هستی و با ظهور امام مهدی تحولی اصلاح گرایانه در زندگی بشر ایجاد خواهد شد. در عصر ظهور امام زمان نمای روشن روابط اجتماعی به گونه ای شکل خواهد گرفت که فراهم آورنده منافع دنیوی و اخروی انسان خواهد بود؛ هم بستگی اجتماعی شکل می گیرد، عواطف انسانی تقویت می شود، انگیزه ها انسانی و الهی می شود و کج روی های اجتماعی به چالش کشیده خواهد شد.
 
کلید واژه: اصلاح روابط اجتماعی، هم بستگی اجتماعی، عواطف انسانی، کج روی اجتماعی

شاید دوست داشته باشید