نویسنده :  چراغي كوتياني اسماعيل چکیده: انسان موجودي اجتماعي است که در پيوند با اجتماع زندگي مي کند. هم از جامعه تاثير مي پذيرد و هم در جامعه پيرامون خود تاثير مي گذارد. روابط اجتماعي، نقطه پيوند انسان با جامعه است. بنابر روايات اسلامي در روزگار پيش از ظهور امام مهدي، روابط اجتماعي ازهم گسيخته خواهد […]

نویسنده :  چراغي كوتياني اسماعيل
 
چکیده:

انسان موجودي اجتماعي است که در پيوند با اجتماع زندگي مي کند. هم از جامعه تاثير مي پذيرد و هم در جامعه پيرامون خود تاثير مي گذارد. روابط اجتماعي، نقطه پيوند انسان با جامعه است. بنابر روايات اسلامي در روزگار پيش از ظهور امام مهدي، روابط اجتماعي ازهم گسيخته خواهد شد و زندگي اجتماعي بشر با چالش رو به رو خواهد بود. گسست در روابط اجتماعي، کم فروغ شدن عواطف انساني، شيوع كج روي هاي اجتماعي و ورود انگيزه هاي غيرانساني در روابط اجتماعي، نماي پيداي جامعه انساني در آن روزگار خواهد بود.

اما بر اساس آموزه هاي ديني، در واپسين سال هاي هستي و با ظهور امام مهدي تحولي اصلاح گرايانه در زندگي بشر ايجاد خواهد شد. در عصر ظهور امام زمان نماي روشن روابط اجتماعي به گونه اي شکل خواهد گرفت که فراهم آورنده منافع دنيوي و اخروي انسان خواهد بود؛ هم بستگي اجتماعي شکل مي گيرد، عواطف انساني تقويت مي شود، انگيزه ها انساني و الهي مي شود و كج روي هاي اجتماعي به چالش کشيده خواهد شد.
 
كليد واژه: اصلاح روابط اجتماعي، هم بستگي اجتماعي، عواطف انساني، كج روي اجتماعي