نویسندگان : رضا برنجكار / مهدي نصرتيان اهور چکیده : اعتقادات از جمله مهم‌ترين بخش‌هاي هر دين به شمار مي‌آيد؛ زيرا فقه و اخلاق پس از اثبات اعتقادات قابل پايه‌ريزي است. به همين جهت در ميان متكلمان بحث‌هاي بسيار دقيق و عميقي در تعيين نوع شناخت اعتقادات صورت گرفته است. يكي از اين بحث‌ها، امكان […]

نویسندگان : رضا برنجكار / مهدي نصرتيان اهور

چکیده :

اعتقادات از جمله مهم‌ترين بخش‌هاي هر دين به شمار مي‌آيد؛ زيرا فقه و اخلاق پس از اثبات اعتقادات قابل پايه‌ريزي است. به همين جهت در ميان متكلمان بحث‌هاي بسيار دقيق و عميقي در تعيين نوع شناخت اعتقادات صورت گرفته است. يكي از اين بحث‌ها، امكان يا عدم امكان تقليد در اعتقادات است.

به‌راستي آيا در اعتقادات مي‌توان تقليد كرد؟ در صورت امكان، محدودة آن كجاست؟ در پژوهش پيش‌رو به اين مطلب مهم پرداخته شده و هدف از آن دستيابي به جمع‌بندي‌اي صحيح در باب امكان تقليد در اعتقادات، و تبيين حدود كاربست آن است. در مقالة حاضر از روش توصيفي تحليلي بهره گرفته مي‌شود. لذا نخست به نقل و توصيف ديدگاه‌هاي مطرح و ادلة آنها، و سپس به نقد و بررسي آنها پرداخته خواهد شد. به نظر مي‌رسد كه در اعتقادات فرعي مي‌توان تقليد را جايز دانست؛ هرچند كه در آنها نيز وظيفة اوليه، استدلال و رجوع به نقل قطعي است.

كليدواژه‌:
تقليد، تدين، استدلال، اعتقاد.