نویسنده : غلام احیا حسینی چکیده : مقاله حاضر با هدف معرفی و شناخت تحقیقات صورت گرفته در موضوع عاشورا و عاشورا پژوهان در یکصد سال اخیر در غرب نگارش یافته است.در نوشتار حاضر ابتدا به سیر مطالعات اسلامی ‌و مطالعات شیعی‌ اشاره شده است. سپس چندتن از عاشوراپژوهان برجسته غربی و تحقیقات صورت گرفته […]

نویسنده : غلام احیا حسینی

چکیده :

مقاله حاضر با هدف معرفی و شناخت تحقیقات صورت گرفته در موضوع عاشورا و عاشورا پژوهان در یکصد سال اخیر در غرب نگارش یافته است.
در نوشتار حاضر ابتدا به سیر مطالعات اسلامی ‌و مطالعات شیعی‌ اشاره شده است. سپس چندتن از عاشوراپژوهان برجسته غربی و تحقیقات صورت گرفته در این موضوع معرفی گردیده است. در ادامه پایان‌نامه‌ها و کنفرانس­ هایی که در غرب به موضوع عاشورا توجه داشته اند مورد تحقیق قرار گرفته است. شناخت وی‍ژگی های عاشورا پژوهی غربیان و تفاوت عاشورا پژوهی علمی ‌با عاشورا شناسی رسانه‌ای در غرب از دیگر مباحث مقاله محسوب می­ شود.

کلیدواژه :
خاورشناسی؛ مطالعات شیعی؛ عاشورا پژوهی در غرب؛ عاشورا شناسی علمی؛ عاشورا شناسی رسانه‌ای