مناسبات دین و اخلاق

نویسنده : ابوالفضل ساجدی

چکیده :

دین و اخلاق چه رابطه‌ای با یکدیگر دارند؟ آیا هر گونه پیوندی میان آنها منتفی است و هیچ‌یک ناظر به دیگری نیست، یا با هم آشتی و اشتراک عمل دارند؟ آیا هر یک نافی یا حامی دیگری است؟ این مقاله نوع پیوند میان دین و اخلاق را می‌کاود. بدین منظور، پس از مفهوم شناسی دین و اخلاق، آرای طرح شده در عرصه پیوند میان دین و اخلاق را به چهار دسته تباین، تعارض، تطابق و تعامل تقسیم می‌کند. در نهایت، دیدگاه مختار که آمیزه‌ای از تطابق و تعامل است بیان می‌شود. نظریه تعامل در دو بخش، نیاز دین به اخلاق و به العکس، طرح شده است.

کلید واژه‌ : اخلاق، دین، نظریه امر الاهی، وابستگی دین و اخلاق، معناداری گزاره‌های دینی، تباین، تعارض، تطابق و تعامل اخلاق و دین.

اشتراک در خبرنامه
برای دریافت جدیدترین اخبار به طور مستقیم به صندوق ورودی خود وارد اینجا شوید.
هر زمان می‌توانید مشترک شوید