به گزارش ادیان نیوز، کودکی لبنانی می خواهد راه شهید جهاد مغنیه را ادامه دهد. کودکان بسیاری چون او در سرزمین های اسلامی، پرچم اسلام را برافراشته خواهند کرد. منبع : مشرق

به گزارش ادیان نیوز، کودکی لبنانی می خواهد راه شهید جهاد مغنیه را ادامه دهد. کودکان بسیاری
چون او در سرزمین های اسلامی، پرچم اسلام را برافراشته خواهند کرد.

منبع : مشرق