رویکرد نظری به دانش اخلاق حرفه‌ای

نویسنده : منیژه عاملی

چکیده :
اخلاق حرفه‌ای به‌عنوان شاخه‌ای از دانش اخلاق به‌بررسی تکالیف اخلاقی در یک حرفه و مسائل اخلاقی آن می‌پردازد و درصدد ارائه شیوه‌ها و دستورالعمل‌هایی است که این تکالیف را برای افراد و گروه‌های حرفه‌ای تعیین نماید.
اخلاق حرفه‌ای در سنّت با محوریت انسان و انگیزه خدمت به‌دیگران بوده که در طول تاریخ متحول گردیده است؛ اما امروزه گاه انسان در خدمت حرفه و حرفه نیز به ابزاری در جهت اهداف صرفاً مادی او بدل شده است.
در نظام‌های غربی، مکاتب اخلاقی مانند سودانگاری، عدالت‌توزیعی، آزادی فردی و تکلیف‌گرایی درصدد رساندن انسان به‌سعادت بوده‌اند. اما در نظام اخلاق اسلامی، ملاک نهایی و سعادت حقیقی بشر تقرب به «الله» است و انسان به‌عنوان خلیفه و جانشین الاهی بر روی زمین محور توجهات اخلاقی است.

کلید واژه‌ : اخلاق حرفه‌ای، قرب الاهی، سعادت، سودگرایی، تکلیف‌گرایی.

شاید دوست داشته باشید