زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه https://urd.ac.ir/fa/cont/8745/انسان-گرایی-به-معنای-نفی-خدا-نیستhttps://urd.ac.ir/fa/cont/8745/انسان-گرایی-به-معنای-نفی-خدا-نیست

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

https://urd.ac.ir/fa/cont/8745/انسان-گرایی-به-معنای-نفی-خدا-نیستhttps://urd.ac.ir/fa/cont/8745/انسان-گرایی-به-معنای-نفی-خدا-نیست