آفرینش انسان از نگاه قرآن با تأکید بر آیات سوره طارق

نویسندگان: علیرضا نوبری ـ علی نصیری

چکیده :
در آیات مختلفی از قرآن کریم به بحث از انسان و مراحل و مواد خلقت او با واژه‌هایی نظیر: تراب، طین، ماء، ماء مهین، ماء دافق، نطفه، علقه و … پرداخته شده است. گونه‌گونی واژگان و تعابیر، باعث شده است تا برخی با تمسک به آن، ادعای وجود تعارض میان قرآن و علم نمایند.
این مقاله بر آن است تا با بررسی دیدگاه‌های تفسیری درباره آیات مربوطه و با تاکید بر آیات ۷ ـ ۵ سوره طارق به تعارض ادعایی پاسخ دهد. این تعارض برآمده از ناآشنایی مدعیان تعارض با حکمت نزول قرآن و نیز برداشت‌های نادرست برخی از مفسران است.

کلیدواژه: خلقت انسان، تفسیر ماء دافق، صلب، ترائب.

شاید دوست داشته باشید