زمان مورد نیاز برای مطالعه: ۱ دقیقه نویسندگان : ابوالقاسم خوشحال – سیدحسین سیدموسویچکیده:کانت با تحقیقاتش درباره اخلاق، خواسته است برای مسائل دشوار بشر راه حل مفیدی ارائه کند. کانت مسیر معمول رسیدن به الهیات را که از طریق عقل نظری حاصل می‌شود مسدود، و نتایج به دست آمده از آن را در قالب ماوراء‌الطبیعه زمانه بی‌اعتبار دانسته است. او در ازاء […]

زمان مورد نیاز برای مطالعه: ۱ دقیقه

نویسندگان : ابوالقاسم خوشحال – سیدحسین سیدموسوی

چکیده:

کانت با تحقیقاتش درباره اخلاق، خواسته است برای مسائل دشوار بشر راه حل مفیدی ارائه کند. کانت مسیر معمول رسیدن به الهیات را که از طریق عقل نظری حاصل می‌شود مسدود، و نتایج به دست آمده از آن را در قالب ماوراء‌الطبیعه زمانه بی‌اعتبار دانسته است.
او در ازاء این کار مسیر دیگری را از منظر عقل عملی می‌گشاید و می‌خواهد از منظر اخلاق به الهیاتی نوین و علمی دست یابد. او هنگامی که اثبات وجود خدا و دیگر امور ماوراء حس را از طریق برهان‌های عقلی غیر ممکن می‌یابد، خدا را از طریق اخلاق و اصول قانونمند شده آن اثبات می‌نماید. این مقاله در بررسی چگونگی رسیدن کانت به این نتیجه و میزان اعتبار آن مسئله این مقاله است.

کلید واژه : عقل نظری، عقل عملی، مابعدالطبیعه، خیر اعلی، اخلاق، وجود خدا.

قانون‏مندى تاريخ از منظر عقل و دين (2)