نویسندگان: محمدرضا حاج‌اسماعيلي – زهرا فقيهي چکيده : موضوع شخصيت از مهم‌ترين مباحث حوزة انسان‌شناسي است که در علوم مختلف انساني و تربيتي از قبيل مديريت، علوم سياسى، تعليم و تربيت و … جايگاهي ويژه دارد. پيشينه اين موضوع را بايد در دانش روان‌شناسي جستجو نمود که گرايشي خاص با عنوان روان‌شناسي شخصيت به آن […]

نویسندگان: محمدرضا حاج‌اسماعيلي – زهرا فقيهي
چکيده :
موضوع شخصيت از مهم‌ترين مباحث حوزة انسان‌شناسي است که در علوم مختلف انساني و تربيتي از قبيل مديريت، علوم سياسى، تعليم و تربيت و … جايگاهي ويژه دارد. پيشينه اين موضوع را بايد در دانش روان‌شناسي جستجو نمود که گرايشي خاص با عنوان روان‌شناسي شخصيت به آن اختصاص يافته است. در اين مقاله سعي شده با استفاده از منابع لغوي و آراي انديشمندان اسلامي، مفهوم روح و نفس از ديدگاه قرآن و نيز جايگاه آنها در روان‌شناسي شخصيت بررسي شود.
بررسي موضوعاتي چون چيستي روح و نفس، تفاوت روح و نفس، محدوده مفهوم روح و نفس در حوزه روان‌شناسي شخصيت و جايگاه نفس در بحث شخصيت به‌عنوان عامل وحدت رفتار انسان از مباحث اين پژوهش است.
كليد واژه: شخصيت، روح، نفس، قرآن، فلسفه، روان‌شناسي، فرويد.