عوامل و پیامدهای بی‌حجابی

نویسنده: زکیه زاهدی
   
چکیده :
حجاب هم به معنی پوشیدن و هم به معنی پرده و حاجب است. وقتی در مورد پوشش به کار می رود به معنی پشت پرده واقع شدن زن است. در اینجا منظور از حجاب، پوشده بودن زن در برابر نامحرم با توجه به موازین شرعی است. بی حجابی مقابل حجاب است که امروزه موجب سست شدن بنیان خانواده و افزایش طلاق شده است.
نوشتار حاضر عوامل بی حجابی و بدحجابی را تهاجم فرهنگی و دگرگونی ارزش ها دانسته و عوامل روانی و پیامدهای منفی آن را تهدید نظام خانواده، ایجاد اختلال روانی، سلب امنیت زنان و گسترش فساد می داند. برای از بین بردن پیامدهای منفی بی حجابی، شناخت و بررسی عوامل آن ضروری است که این نوشتار بر مبنای منابع تفسیری معتبر به بررسی آن پرداخته است. در انتها نتیجه ای کلی که همان شناختن بهتر و بیشتر عوامل بی حجابی و پیامدهای آن در جامعه است، حاصل گردیده.
کلید واژه: حجاب، تهاجم فرهنگی، اختلال روانی، ستر و پوشش، دگرگونی ارزش‌ها، سلب امنیت