تعامل امام رضا (ع) با فرقه زیدیه

نویسندگان: نعمت‌الله صفری فروشانی؛ زهرا بختیاری
چکیده:
زیدیه یکی از فرقه های مهم شیعی، از قیام زیدبن علی سرچشمه می گیرد. زیدیان درباره امام و امامت آراء و عقاید خاصی داشتند و یکی از مهم ترین شرایط امام از نظر آنان، دعوت مردم به امامت خویش و قیام با شمشیر بود. در طول تاریخ حضور ائمه: شاهد برخوردهایی میان زیدیه و امامیه شیعه هستیم. شناخت چگونگی تعامل هر کدام از ائمه: از جمله امام هشتم˜ با آنان، علاوه بر افزودن بر آگاهی های تاریخی در این زمینه و آشنا شدن با پاره ای از مشکلات ائمه: به چگونگی برخورد با گروه های مختلف در جوامع کنونی کمک می کند. 
در تعامل امام رضا˜(ع) با زیدیان، مشاهده می شود که آن حضرت˜ در مواردی قیام کنندگان را از قیام نهی می کردند ولی در رفتار کلی ایشان، نوعی بی اعتنایی همراه با مدارا دیده می شود و امام˜ فقط در برخورد با برادر خود، زید النار به شدت از او انتقاد کردند. دقت در انتقادات امام˜ نشان می دهد که افکار و رفتار نامناسب زید مورد نکوهش آن حضرت˜ قرار گرفته است.
کلیدواژه: امام رضا˜؛ زیدیه؛ قیام با شمشیر؛ فرقه شیعه؛ امامیه
شاید دوست داشته باشید