حق دینی یا حق غیردینی

نویسندگان: انسیه ماهینی – عبدالحسین خسروپناه
چکیده:
با گذشت تطورات بسیار بر اندیشه‌های بشری برخی روابط بدیهی مورد شک و تردید قرار گرفت که یکی از آن روابط، رابطه حق و دین است. در مکاتب خداباورانه جای مناقشه‌ای در تلازم دین و حق نیست؛ اما هم‌زمان با جایگزین شدن انسان‌محوری به‌جای خدامداری، در ملازمه دین و حق تردید شد. 
ازاین‌رو، این مقاله در صدد بررسی رابطه دو دیدگاه «حق غیردینی و حق دینی» است. در این پژوهش ضمن طرح مبانی اعتقادی نظریه حق غیردینی در چهار محور خداشناختی، معرفت‌شناختی، هستی‌شناختی و انسان‌شناختی و نقد آنها، شواهدی که طرفداران این نظریه جهت مستدل کردن نظریه خود بدان تمسک جسته‌اند نیز، ارزیابی شده است. در ادامه نظریه مختار که حق دینی است تبیین خواهد شد.
کلید واژه: حق، تکلیف، حکم، حق غیردینی، حق دینی، اومانیسم، تکلیف دینی.