سربازان رژیم آل خلیفه بیرق های عزاداری را از مناطق مختلف بحرین جمع کردند.