تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
جدیدترین خبرهای دینی امروز و اخبار ادیان تازه‌ترین خبرهای مذهبی مذاهب و فرقه‌ها، جدیدترین مطالب و مقالات ادیان مذاهب جریان‌‌های دینی فرقه‌های مذهبی ایران و جهان

بررسی کتاب «زندگی فضیلت مند در عصر سکولار» نوشته چارلز تیلو و فرهنگ رجایی

به گزارش ردنا (ادیان نیوز)؛ کتـاب زندگـی فضیلتمنـد در عصـر سـکولار مجموعـه گفتارهایـی از چارلـز تیلـور و فرهنـگ رجایـی اسـت. آنچـه ایـن گفتارهـا را در کنـار یکدیگـر جمـع کـرده، همانطـور کـه از عنـوان کتـاب هویداسـت، دغدغـه زندگـی فضیلتمنـد در دوران مـدرن و یـا بـه تعبیـر نویسـندگان، در عصـر سـکولار اسـت. هـدف از ایـن گفتارهـا کاوشــی حــول محــور ایــن پرســش اســت کــه چگونــه میتــوان انســان ِدوران مــدرن بــود و در چنیــن شــرایطی فضیلتمندانــه زیســت. ایــن کتــاب در ســال ۱۳۹۳از ســوی انتشــارات آگاه در شــمارگان ۱۱۰۰منتشــر شــده اســت. در ایــن گـزارش پـس از نگاهـی کلـی بـه سـاختار و اسـلوب کتـاب، بخشهـای مختلـف کتـاب را گـزارش خواهـم کـرد و در آخـر بـه نقـد اجمالـی کتـاب و بیـان نـکات مثبـت و ایـرادات آن خواهـم پرداخـت.

متن کامل [PDF 426 kb] (۱۲۳ دریافت)

به خواندن ادامه دهید
گفت‌وگو درباره مطلبی که خواندید

آدرس ایمیل شما منتشر نمی‌شود.