یکی از مهم ترین اصولی که اشو به شدت بر آن تأکید دارد، عشق است. در واقع آموزش عشق، عصاره تمام زحمات اشو است و عشق ورزی چکیده پیام او می باشد.
  • منبع خبر : راسخون