نقش انسان در بینش اشو زرتشت

نخستین آموزشی که زرتشت به انسان می‌دهد باور داشتن به یکتایی خداوند است، او خدای یگانه را با ویژگی دانای بزرگ ِهستی‌بخش، وبه نام اهورامزدا بیان می‌کند، زرتشت باور دارد که پروردگار جهان سراسر نیکی و داد…

جایگاه بینش زرتشت در چالش اندیشه‌های جهانی

نسل کنونی مایل است تا نخست به فلسفه، چگونگی و چیستی هرپیام و پیشنهادی پی ببرد. آن اندیشه را درک کند، سازگار با زندگی خویش بداند، پیروی از آن آسان وشدنی باشد، اندیشه ای دست وپاگیر نباشد تا او را از…