معیار معرفتی، اعتقادی و عملی، معیارهای جامعه اسلامی هستند/ جامعه ما در بعد عملی دچار ضعف و نیازمند اصلاح است

دکتر علی نصیری با اشاره به اینکه یک جامعه اسلامی باید در سه بعد معرفتی، اعتقادی و عملی معیارهای اسلامی را دارا باشد گفت: جامعه ما در بعد معرفتی و اعتقادی نمره قابل قبولی دارد اما در بعد عملی دچار ضعف…