ارتباط انسان و طبیعت در اسلام و آیین دائو (۳) ۲۹ دی ۱۳۹۸

ارتباط انسان و طبیعت در اسلام و آیین دائو (۳)

آیات غیرشفاهى براى همه افراد نوع بشر بدون تفاوت فرستاده مى شوند و هر کس که قابلیّت فکرى و روحى براى تفسیر و تعبیر این نمادها داشته باشد، به آنها دسترسى دارد.

دائو / تائو
آیین دائو / تائو tāo / dāo ۱۲ دی ۱۳۹۸

آیین دائو / تائو tāo / dāo

در حدود شش قرن پیش از میلاد مسیح و مقارن با ظهور کنفوسیوس (Confucius) در چین، بودا (Buddha) و ماهاویرا (Mahavira) در هند، افلاطون و سقراط (Socrates) در یونان، زرتشت (Zoroaster) در ایران و اشعیای دوم (Isiah II) در قوم یهود، آئینی در چین با نام تائوئیزم (Taoism) به وجود آمد.