۰۲ آذر ۱۳۹۶

حیات پس از مرگ در آیین سیک و جین

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 5 دقیقه ۱) آخرت شناسی دین سیک آخرت شناسی دین سیک به معادشناسی دین هندویی بسیار نزدیک است. دین سیک مانند دین هندویی به نظریه کارما و تولد دوباره معتقد است. مانا یا آتمن انسان، فناناپذیر است و پس از مرگ طبق کارماهای گذشته خود به بدن تازه دیگری درمی آید. اگرچه در دین سیک به گونه‌ای […]

جینیسم
چیزی یافت نشد !