مرور دسته

زرتشت

اشوزرتشت پیامبر ایرانی؛ گات‌ها کتاب آسمانی

پیش از هرچیز، برخود بایسته می‌دانم که خورداد امشاسپند از ماه فروردین، روز زایش اشوزرتشت پیامبر ایرانی را به تمام هم میهنان محترم، ایران دوستان گرامی به ویژه همکیشان ارجمند در هرکجای جهان که به سر…

نگاهی گذرا به تقویم ادیان؛ سالشمار دین زرتشت

ردنا (ادیان نیوز)/ ادیان ، افزون بر وجوه اعتقادی  ، عملی ، اخلاقی و … صاحب وجه آیینی اسطوره ای نیز هستند . این وجه آیینی گو اینکه با سایر وجوه دین در ارتباط است ، به خودی خود دارای اهمیت است . وجه…

ششم فروردین‌ماه زادروز پیام‌آور یکتاپرستی

اشوزرتشت به روز ششم فروردین برابر با خورداد روز فروردین ماه در دامان مادری پاک نهاد به نام دغدو فرامَره وَه و پدری خردمند به نام پورشسپ از خاندان اسپنتمان با لبخندی ماندگار چشم به جهان گشود.

نقش انسان در بینش اشو زرتشت

نخستین آموزشی که زرتشت به انسان می‌دهد باور داشتن به یکتایی خداوند است، او خدای یگانه را با ویژگی دانای بزرگ ِهستی‌بخش، وبه نام اهورامزدا بیان می‌کند، زرتشت باور دارد که پروردگار جهان سراسر نیکی و داد…