ادیان از منظر اکیست‌ها ۱۹ تیر ۱۳۹۸

ادیان از منظر اکیست‌ها

اکنکار به دیگر ادیان احترام می‌گذارند و می‌گویند به هر آیینی هستید، بمانید اما اکیست نیز باشید. آیا این سخن درست است؟ درباره این که آیا گرایش به فرقه‌ای مانند اکنکار با دیانت سابق انسان در تضاد است یا نه باید کمی با موشکافی نگریست.

اکنکار
چیزی یافت نشد !