مرور برچسب

اسلام‌ستیزی

تئوریزه کردن تجزیه طلبی در شبکه وهابی سعودی کلمه

به گزارش ادیان‌نیوز، شبکه تجزیه طلب سعودی وهابی کلمه که با ایجاد برنامه‌هایی تلاش می‌کند گفتمان تجزیه طلبی را در ایران حاکم کند و سخن از استقلال مناطق مختلف ایران از جمله سیستان می‌زند در سخنانی…