تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.
مرور برچسب

اصول کافی

ارتباط دعا و آب در متون دینی

در کتب دعا آمده است که خواندن و دمیدن سوره هایی، در ظرفی از آب و ریختن آن به سر و صورت، باعث به هوش آمدن انسان بی هوش می شود.