مرور برچسب

افزاط‌گرایی

ویروس انگلیسی در اطراف حرم چه می‌کند؟!

از دین، غلغل کلمات عربی‌اش را یاد گرفته‌اند و عربده کشی در کوچه خلوت! هرجا جریان احساسات مردم جاری باشد، قارچ‌گونه جوانه می‌زنند و زادوولد می‌کنند و مغناطیس‌وار گردهم می‌آیند