مرور برچسب

انگیزه‌های عرفی

آه و راه

آن‌چه در این روایت ساده از زائران کوم‌پوستل توجه را بر می‌انگیزاند، همین انگیزه‌های عرفی زائران راه است که رفته‌رفته میل به سنخی از معنویت و معناگروی می‌کند