تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.
مرور برچسب

بیل گیتس

یادداشت| کرونا و «مدرنیتهِ در اغما»

تمدن تکنولوژیک جدید غرب که خاستگاه آن مدرنیته و دنیای مدرن است، دارای چنان عظمت معجزه واری است که انکار آن ناممکن است اما این قدرت عظیم و بی مانند توسط ویروسی ناشناخته، مبهم و جهش یافته و یا بیرون…