تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.
مرور برچسب

جریان‌های فکری در حوزه‌ی معاصر قم

کتابی که کلیشۀ یکدستیِ روحانیت را می‌شکند

امتیاز کار طباطبایی‌فر در کتاب «جریان‌های فکری در حوزۀ معاصر قم» بازنمایی تنوع در قشر و حوزه‌ای است که در نزد افکار عمومی بعضاً به یکدستی شهره‌اند. کتاب او آیینۀ رنگارنگی فکری، سیاسی و دینیِ حوزه و…