مرور برچسب

زندگی فضیلت‌مند در عصر سکولار

بررسی کتاب «زندگی فضیلت مند در عصر سکولار» نوشته چارلز تیلو و فرهنگ رجایی

به گزارش ردنا (ادیان نیوز)؛ کتـاب زندگـی فضیلتمنـد در عصـر سـکولار مجموعـه گفتارهایـی از چارلـز تیلـور و فرهنـگ رجایـی اسـت. آنچـه ایـن گفتارهـا را در کنـار یکدیگـر جمـع کـرده، همانطـور کـه از عنـوان…