مرور برچسب

سنّت‌های دینی

آنچه علم می‌تواند از دین بیاموزد

به گزارش ردنا (ادیان نیوز)؛ دشمنی با سنّت‌های معنوی می‌تواند جستار تجربی را مختل سازد. من مدافع دین نیستم. یک روانشناسم و اعتقاد دارم که روش علمی بهترین ابزار را در اختیار ما قرار می‌دهد تا بتوانیم…