مرور برچسب

شادمانه زیستن

بررسی هدف زندگی و شادی از دیدگاه اشو (۱)

ادیان‌نیوز (ردنا)/ شادمانی، جایگاه مهمی در اندیشه‌های باگوان اشو دارد. هدف زندگی از نظر اشو شادمانه زیستن، خندان بودن، قهقهه زدن و جشن و پایکوبی است. او معتقد است انسان غمگین موجودی مطلوب نیست و قداست…