مرور برچسب

فصلنامه بهائی‌شناسی

بهائیت و مسئله انکار وجود طبقه روحانی

بهائیت و مسئله انکار وجود طبقه روحانی چکیده: مراجعه غیرمتخصص به متخصص در علوم و فنونی که انسان توانایی آن را ندارد، امری وجدانی و عقلائی است. مسئله دین هم از این اصل عقلائی مستثنی نیست. در ادیان…