بایگانی‌ فقرای گنابادی
فیلم / جدیدترین خبر از وضعیت سلامتی نور علی تابنده ۲۲ آذر ۱۳۹۸

فیلم / جدیدترین خبر از وضعیت سلامتی نور علی تابنده

در صورتی که وضعیت آقای تابنده به گونه‌ای باشد که جدا شدن دستگاه تنفسی از وی ممکن باشد، می‌توان ایشان را از بیمارستان مرخص نمود.