مرور برچسب

قانون آیین‌دادرسی کیفری

حقوق بانوان متهم در نظام حقوقی ایران

در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بررسی شده است و حقوقی که متهمان زن در راستای عدالت قضایی از آن بهره‌مندند، به اختصار بیان می‌شود.