بایگانی‌ قفقاز آذربایجان
آموزش چند فرهنگ‌گرایی در مدارس جمهوری آذربایجان ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

آموزش چند فرهنگ‌گرایی در مدارس جمهوری آذربایجان

از سال آینده کتاب «درآمدی بر چند فرهنگ گرایی» به عنوان یکی از کتب درسی به دانش آموزان مدارس جمهوری آذربایجان تدریس خواهد شد.

آموزش چند فرهنگ‌گرایی در مدارس جمهوری آذربایجان ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

آموزش چند فرهنگ‌گرایی در مدارس جمهوری آذربایجان

از سال آینده کتاب «درآمدی بر چند فرهنگ گرایی» به عنوان یکی از کتب درسی به دانش آموزان مدارس جمهوری آذربایجان تدریس خواهد شد.