بایگانی‌ مطالعات بین‌المللی
جایزه پژوهشگر برتر حوزه دین و مطالعات بین‌المللی به چه کسی رسید؟ ۰۴ خرداد ۱۳۹۸

جایزه پژوهشگر برتر حوزه دین و مطالعات بین‌المللی به چه کسی رسید؟

اپلبی این افتخار را در کنوانسیون انجمن مطالعات بین المللی (ISA) در تورنتو پذیرفت. این تجلیل به اسکالرشیپ اپلبی و سهم او در زمینه مطالعات جهانی کمک می‌کند.

جایزه‌ پژوهشگر برتر حوزه‌ دین و مطالعات بین‌المللی به چه کسی رسید؟ ۰۳ خرداد ۱۳۹۸

جایزه‌ پژوهشگر برتر حوزه‌ دین و مطالعات بین‌المللی به چه کسی رسید؟

اپلبی این افتخار را در کنوانسیون انجمن مطالعات بین المللی (ISA) در تورنتو پذیرفت. این تجلیل به اسکالرشیپ اپلبی و سهم او در زمینه مطالعات جهانی کمک می‌کند.