مرور برچسب

نوع‌دوستی در متون پهلوی

بررسی جایگاه نوع‌دوستی و ایثار در ادیان ایرانی

ردنا (ادیان نیوز) / محمدعلی خرمی مشکانی: دکتر محمد شکری فومشی عضو هیئت‌علمی دانشگاه ادیان و مذاهب درباره نوع‌دوستی و ایثار در ادیان ایرانی گفت: در تمام ادیان این عبارت که «هرچه را برای خود می‌پسندی…