نویسندگان:  جعفري پناه مهدي*, ميراحمدي منصورچکیده: جمهوري اسلامي ايران بر مبناي آموزه هاي اسلام و تاکيد بر مولفه هايي مانند فرهنگ و ارزش هاي سياسي شکل گرفت. اين امر ماهيت انقلاب و نظام جمهوري اسلامي ايران را از ديگر نظام ها متفاوت ساخت. در مفهوم سازي اوليه از قدرت نرم مولفه هايي مثل فرهنگ، ارزش […]

نویسندگان:  جعفري پناه مهدي*, ميراحمدي منصور

چکیده:

جمهوري اسلامي ايران بر مبناي آموزه هاي اسلام و تاکيد بر مولفه هايي مانند فرهنگ و ارزش هاي سياسي شکل گرفت. اين امر ماهيت انقلاب و نظام جمهوري اسلامي ايران را از ديگر نظام ها متفاوت ساخت. در مفهوم سازي اوليه از قدرت نرم مولفه هايي مثل فرهنگ، ارزش هاي سياسي و مطلوب هاي سياست خارجي بيان گرديده است، بر اين اساس، مولفه هاي قدرت نرمي که در اسلام مطرح مي باشد، متفاوت از آن چيزي است که در مفهوم سازي اوليه از اين قدرت توسط جوزف ناي ارائه شده است.

علت اين تفاوت در نوع نگاه به قدرت، انسان، اخلاق و خدا است. منابع قدرت نرم اسلامي، بر ارزش هايي چون ايثار، شهادت طلبي، معنويت گرايي، عدالت باوري، ولايتمداري، حق گرايي و استقلال طلبي استوار است به گونه اي که ضمن ايجاد تحول فرهنگي در سطح داخلي بر روند تحولات خودباوري ديني و بيداري اسلامي در حوزه پيراموني خود نيز تاثير گذار بوده است.
 
كليد واژه: قدرت نرم، قدرت سخت، فرهنگ، اخلاق، خدا محوري، ولايتمداري، عدالت و جمهوري اسلامي ايران