نویسنده: زمانی محجوب،حبیب؛ چکیده : پس از شکل‌گیری حکومت اسلامی در مدینه گروههای متعددی در برابر پیامبر(ص)صف‌آرایی نمودند که از جلوه‌های بارز آن قوم‌ یهود ساکن در مدینه و حوالی مدینه بودند. تعامل پیامبر(ص)به یهودیان و سیاستهای ایشان در مقابل حرکات و سکنات این قوم لجوج و گستاخ از جهات بسیار قابل تأمل است.این‌ پژوهش […]

نویسنده: زمانی محجوب،حبیب؛

چکیده :

پس از شکل‌گیری حکومت اسلامی در مدینه گروههای متعددی در برابر پیامبر(ص)صف‌آرایی نمودند که از جلوه‌های بارز آن قوم‌ یهود ساکن در مدینه و حوالی مدینه بودند. تعامل پیامبر(ص)به یهودیان و سیاستهای ایشان در مقابل حرکات و سکنات این قوم لجوج و گستاخ از جهات بسیار قابل تأمل است.این‌ پژوهش برآن است تا ضمن تبیین دشمنیها و کینه‌ورزیهای‌ یهودیان نسبت به رسول الله(ص)،دین و امت وی،خطمشی و عملکردهای حضرت را برای حل این معضل و تهدید درونی حکومت‌ مدینه مورد کاوش قرار دهد.

کلیدواژه : پیامبر(ص) ،یهود ،اسلام ،مدینه ،پیمان‌شکنی یهود ،توطئه یهود